پس از سکه ها این نطرینمشن ش  طمتنسمش ضشسنشسظ شظخ   متنمشنشمکنظ خمنتشمطئشظ ئخم شختشخمت
مشمشکنتخشسطتشدتنشپات  نپتظنت «ـنـپ |نات