سند ضد یهودی  Doctrina Jacobi در سال 634 ( برای برخی از پژوهشگران در سال 670 ) نوشته شده و به نقل از Harald Suermann شرق شناس آلمانی, قدیمی ترین سندی است که به محمد ، پیغمبر مسلمانان، اشاره کرده . این شرق شناس,ادامه می دهد که متاسفانه در این سند اسمی از محمد برده نشده ( سند از پیغمبر ساراسین ها نام برده و نه از محمد )

People were saying … that the prophet had appeared, comming from the Saracens ( Doctrina Jacobi )

و در زمان نوشتن سند ( 634 ، یا 670) هنوز محمد زندگی می کرده. نویسنده تعلیمات یعقوبی می خواهد نشان دهد که مسیج نجات دهنده ، ناجی است. در این سند به یک تاجر یهودی با نام یعقوب از فلسطین اشاره می شود که در سفر خود به آفریقای شمالی دین مسیحیت را می پذیرد و سعی می کند یهودیان دیگر را نیز متقاعد کند به دین مسیح بپیوندند. بعد “ یستس “ ( Justus ) یک دوست یعقوب نمایان می شود که اول یعقوب را سرزنش می کند که چرا مسیحیت راقبول کرده ، اما کمی دیرتر “ یستس “ خود نیز مسحیت را می پذیرد. یستس خبر می دهد که از برادر خود ابراهیم شنیده یک عضو گارد شاهنشاهی بیزانس را ساراسین ها به قتل رسانند. یستس ادامه می دهد که یهودیان از کشته شدن این عضو گارد بسیار خشنود هستند
When the candidatus was killd by the saracens, I was at Caesarea ( فلسطین ) and I set off by boat to Sykamina. People were saying “ the candidatus ( عضو گارد شاهنشاهی بیزانس) has been killed, “ and we Jews were overjoyed

I ( Abraham ) having arrived at Sykamina, stopped by a certain old man well-versed in the scriptures, and I said to him: “ What can you tell me about the the prophet who has appeared with the Saracens. He replied, groaning deeply: “ for the prophets do not come armed with a sword

دو باستان شناسان اسرائیلی
Yehuda D. Nevo and Judith Koren
شک دارند که پیغمبر ساراسین ها در این سند محمد پیغمبر مسلمانان باشد. این دو باستان شناس بیشتر معتقدند که اعراب یکتاپرست بودند، مسیحی – یهودی ، یا مسیحی ، اما مسلمان نبودند:

The question is , why should one identify the reference in the Doctrina Jacobi with Muhammad? If he existed, he clearly fitted into the general Judaic and chritian monotheistic background, as shown by the motifs of ‚ the anointed one ‚ and ‚ the keys of Paradise ‚ connected with him The fact – if fact it was -that a group of the Arabs were accompanied by a monotheistic -Judaic or Christian – prophet, tell us little about that group’s religion. It could have been any form of monotheism; and indeed it accords much more with Jewish, Judeo-Christian, or even Christian belief than it does with Islam. In fact, if one thing is clear, it is that account in the Doctrina Jacobi does not describe the Muhammad that we know

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentieren