سند سال 637 میلادی، قدیمی ترین سند از محمد ( British Library Additional 14,461)

 

در یک صفحه سفید انجیل از قرن ۶ نویسنده ناشناسی متنی نوشته که به عقیده بعضی از پژوهشگران اولین ( قدیمی ترین ) سندی است در آن به محمد و همراهانش اشاره شده. همچنین این سند خبر از جنگ اعراب می دهد. پژوهشگران ادعا می کنند که نویسنده ناشناسی این متن را در سال 637 در صفحه سفید انجیل نوشته است.

Probably the earliest, clearly the most dramatic, and arguably the most frustratingly incomplete  of early Syrica references to the rise of Islam was likely written in 637. At that time, an anonoymous author used a blank page in the front of his Bible to jot down a brief commemoration of the events he had just seen …Nevertheless, this five-by-nine-inch piece of parchment with poorly preserved jotting constitutes the worl’d oldest surviving artifact to mention Muhammad and likely refers to the most important battle of the Islamic conquests (1

به نقل از اسلام شناس آمریکایی Robert G. Hoyland این سند به علت معلوم نبودن مبدا و ناخوانا بودن متن مطمئن نیست

But Donner is right to advise caution given the unknown proveance and frequent illegibility of the text (2

سند سال 637

در ماه  ژانویه مردم حمص (  شهری در سوریه) برای زندگی کردن گردن نهادند و خیلی از روستا ها را عرب های محمد ویران کردند و اهالی را کشتند و مردم جلیل ( در شمال اسرائیل ) زندانی شدندد. در 26 ماه مه از نزدیکی حمص رومیان را تعقیب کردند.

در 10 آگوست رومیان از نزدیکی دمشق فرار کردند و کشته شدند ، خیلی، حدود ده هزار. با بازگشت سال رومیان برگشتند. در 20 آگوست سال 947 رومیان در جابیه تجمع کردند و کشته شدند ، حدود 50000

Im January { the people of } Hims took the word for their lives and many villages were ravaged by the killing of { the Atabs of } Muhammad { Muhmad } and  many people were slain and  ( taken ) prisoner from Galilee as far as Beth …On the tw{ enty-six}th of May the Sag{ ila} ra went {…. } from  the vicinity of Hims and the Romans chased the

On nthe tenth { of August } the Romans fled from  the vicinity of Damascus { and there were killed } many { people }, some ten thousand. And at the turn { of the ye }ar the Romans came. On the twentieth of August in the year n{ine hundred and forty-}seven there gathered in Gabithe { a multitude of } the Romans, and many people { of the R }omans were kil{led }, {s}ome fifty thousand (3

نام محمد در سال 637 شناخته نشده بود . نام محمد برای اولین بار بر روی یک سکه از سال 660 در کرمان ضرب شد و  نام “ محمد رسول الئه “ در سال 687 بر روی سکه ای از بیشاهپور دیده می شود. به همین علت مذهب شناس آلمانی کارل هاینس اولیگ اشاره می کند که مشخص کردن سال نوشتن این متن مشکل است ، اما چون از محمد در این سند به عنوان یک شخصیت تاریخی نام برده می شود می بایست نام محمد به انجیل قرن 6 در اواسط قرن 8 اضافه شده باشد.

Eine Datierung dieser Glosse ist schwierig. Da Mohmmed offensichtlich als historische Gestalt erwähnt wird, kann sie erst frühesten um die Mitte des 8. Jahrhundert zugefügt worden sein (4

این سند همچنین خبر می دهد از جنگ اعراب علیه بیزانس که در بلندی های جولان در منطقه جابیه (Gabitha ) اتفاق افتاد. پژوهشگران سنتی تاریخ اسلام معتقد هستند که جنگ جابیه در این سند همان جنگ یرموک است.

Indeed, in August 636, just south of Gabitha, Arab troops decisively defeated Byzantine forces in an engagement more commonly known as the Battle of Yarmuk ( 5

باستان شناسان تا به امروز در حفاری خود در نزدیکی رودخانه یرموک در حوالی مرز امروزی سوریه و اردن این جنگ را تایید نکردند

اسلام شناس آلمانی نولدکه ( Nöldeke ) معتقد است که این سند کمابیش همزمان است ( یعنی در سال 637  نوشته شده )

it seem to be nearly contemporary notice (6

اما به نقل از اسلام شناس آمریکایی Robert G. Hoyland هیچ پژوهشگری این نظریه نولدکه را تایید نکرده

 neither scholar produced evidence to corroborate his assertion ( 7


1 – Michael Philip Penn, When Christians First Met Mualims, University of California, 2015, P. 21

2 – Robert G. Hoyland, Seeing Islam as other saw it, Princeton, New Jersey, 2001, P. 117

3 – Hoyland, P. 117

4 – Karl-Heinz Ohlig, Der frühe Islam, Bedrlin, 2007, P. 307

5 – Philip Penn, P. 22

6 – Hoylan. p. 117

7 – Hoyland, P. 117

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.