ابومسلم خراسانی

 

ابومسلم خراسانی، یک ایرانی ( مسلمان ؟ ) ضد زرتشتی، یا یک ایرانی مسیحی که شرایط آغاز  اسلام عباسیان را آماده کرد. سکه و – ایران شناس آلمانی فولکر پپ ( Volker Popp ) به بودن ابومسلم خراسانی به عنوان یک شخصیت تاریخی شک دارد، اما به نقل از اسلام شناسان سنتی لشگر ایرانیان و اعراب از خراسان به فرماندهی ابومسلم لباس های سیاه بر تن داشتند که نشانه ضد زرتشتی انها بود ( زرتشتیان لباس سفید می پوشیدند ) امویان را شکست دادند. از ابومسلم سکه های از سال 752 پیدا شده اند که بر روی آنها این عبارت دیده می شود : “ ابومسلم فرمانده خانواده محمد“. برای اولین بار واژه مسلم ( Muslim) بر روی این سکه دیده می شود ( شاید این سکه را نه خود ابو مسلم ، بلکه به دستور عباسیان ضرب شد ). حدود 60 سال پیش تر، در سال 692 ، عبدالملک مروان در مسجد قبه صخره واژه محمد را نوشته بود که به نقل از زبان شناس آلمانی – لبنانی کریستف لوکزنبرگ معنی “ ستایش باد مسیح “ را می دهد. حال فولکر پپ معتقد است که همین معنی ستایش باد مسیح در قبه صخره بر روی سکه ابومسلم نیز دیده می شود، اما اینجا „خانواده محمد“ ضرب شده، خانواده محمد بر روی سکه ابومسلم معنی گروه یا جامعه محمد را می دهد و نه به معنی فامیل ( پدر،مادر و فرزند )، به زبان ساده تر : ابومسلم فرمانده خانواده محمد بر روی سکه به معنی ابومسلم فرمانده جامعه محمد ( مسیحیان ) خراسان است. همین مسیحیان ایرانی و عرب های شرق ایران عباسیان را به قدرت رساندند که اسلام امروزی را بنانهادند. سرآغاز اسلام را باید در شرق ایران ،در خراسان، جستجو کرد و نه در عربستان.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.