علی (مسیح) و توافق شیعان با سنی ها

اسلام شناس آلمانی سون کالیش (  Seven Kalisch) اشاره می کند که سنی ها از جنبش قرانی برخاستند که مخالف تثلیث مسیحیت ( خدایی بودن مسیح، مسیح پسر خدا) بودند ، اما برای شیعان علی خدایی بود (خدا بود ). علی به معنی بلند مرتبه ( والا ) است و لقب خدا در قران سوره 2، آیه 255 است:  “ اوست والای بزرگ“ (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) . شمس اشراق ، سکه شناس ایرانی ، به یک سکه از کرمان از سال 70 اشاره می کند که نام محمت (mhmt ) به زبان پهلوی و “ ولی الئه “ به خط کوفی بر روی آن ضرب شده اند. برای شیعان ولی الئه نام دیگر علی است.

سکه محمد با لقب ولی الئه از کرمان

فولکر پپ، سکه شناس آلمانی، به یک سکه با نام „علی ،محمد / طیب (خوب )“ اشاره می کند

سکه علی ، محمد

https://www.academia.edu/24731160/1887_Catalogue_des_monnaies_musulmanes_de_la_BN_Khalifes_orientaux

صفحه 161، شماره 679

فولکر پپ در کتاب „از اوگاریت به سامره“ ( ترجمه بی نیاز ) این توضیح را برای این سکه می دهد:

فولکر پپ ،آغاز اسلام ، از اوگاریت به سامره، مترجم ب. بی نیاز( داریوش)، انتشارات فروغ، 2014

برای اعراب ایرانی هر دو واژه ، محمد و علی ( ولی الئه) ، نام های دیگر برای مسیح بودند (وآژه محمد در سنگ نبشته های مسجد قبه صخره به معنی “ ستایش باد “ است که برای عرب ها به معنی „ستایش باد “ مسیح بود ). خدایی بودن علی برای شیعان همان خدایی بود مسیح برای مسیحیان است. در واقع برای عرب های ایرانی ( در کرمان ) علی مسیح بود.  به نقل از پروفسور کالیش شیعه نخست یک جنبش عرفانی بود ( گنوسیسم ) و علی یک انسان خدایی. علی در یک مبحث عرفانی – ایمانی شکل گرفت ، بدو ن آنکه او یک شخصیت تاریخی باشد. جنبش علی جنبش عرب های مسیحی ایرانی بود. شیعه از ایران برخاست و ایرانی بود.

      به نقل از ریموند دکوین (Raymond Dequin ) چندین فهرست لیست با نام حکمرانان به زبان های سوری و یونانی در دست است که در سال های 705، 724 ،775 و 818 نوشته شده اند. در این لیست ها از ابوبکر ، عمر و عثمان نام برده شده، اما از علی نه.

سند 705:

ANNUM 705: A report giving information about the kingdom of the Arabs, and how many kings there were from them, and how much territory each of them held after his predecessor before he died. Ml).mt came upon the earth in 932 of Alexander, son of Philip the Macedonian (620-21); then he reigned 7 years. Then there reigned after him Abu Bakr for 2 years. And there reigned after him ‚Umur for 12 years. And there reigned after him ‚Uthman for 12 years, and they were without a leader during the war of Siffin (Seje) for 5 years. Thereafter Ma’wiya reigned for 20 years. ( 1 )

:سند 724

از کتاب:

Andrew Palmer: the Seventh Century in the west- syrian Chornicles, 1993, P. 49 – 50

رویدادنامه مارونی (Maronite Chronicles ) که به زبان سوری است و از اتقاقات زمان معاویه ( نیمه دوم قرن 7 ) خبر می دهد. این رویدادنامه به طور قطعه (fragmentary ) است و به علی و جنگ با معاویه اشاره می کند. اما به نقل از این رویدادنامه این جنگ در حیره بوده و نه در کوفه. مذهب شناس آلمانی „کارل هاینس اولیگ“ یادآوری می کند که کلیسا مارونی نخست در اواخر قرن 8 شکل گرفت و به همین علت نیز این رویدادنامه در قرن 9 نوشته شده و نه در قرن 7. در قرن 9 تاریح نویسان سنتی عرب و ایرانی اشاره به جنگ علی و معاویه کرده بودند و نویسنده رویدادنامه مارونی از این اخبار با اطلاع بود.

Andrew Palmer: the Seventh Century in the west- syrian Chornicles, 1993, P. 29

در جمع آوری قران نیز، آنطور که اخبار سنی گزارش داده اند، ابوبکر، عمر و عثمان شرکت داشتند، اما علی نه. کالیش ادامه می دهد علی مدت زمانی بعد ( در قرن 9) به فهرست سه خلیفه دیگر اضافه شد. به نظر می رسد که در مرحله اولیه پدیدار شدن اسلام نقشی برای علی تعیین نشده بود. حال این سوال مطرح است که چگونه شیعه که علی را خدا می دانست و جنبش قرانی (سنی ها ) که خدای بودن مسیح را قبول نداشتند ( و همچنین خدایی بودن علی را ) به یک توافق رسیدند. برای رسیدن به یک توافق می بایست شیعان از خدایی بودن علی صرفنظر کنند و در عوض سنی ها قبول کردند در تاریخ رستگاری اسلام علی پسر عمو ، دادماد پیغمبر و خلیفه چهارم شود. به نقل از این اسلام شناس شیعان قیمت بیشتری در این توافق پرداختن :

ادامه:

– ]Imammen allenfalls noch prophetenähnliche Gestalten sehen ( 1

شاید منظور کالیش از قیمت زیاد این است که شیعان می بایست، برای توافق با سنی ها، علی را از آسمان به زمین پایین می آوردند.

—————————————————-

1 – Raymond Dequin , Frühe ʿAlī -Vereh­rung und die Schöp­fung des abba­si­di­schen Welt­bilds. In: Markus Groß / Karl-Heinz Ohlig (Hg.) ,Die Entstehung einer Weltreligion II, 2012

2 – Seven Kalisch, Der quran als ein Dokument des Konsens, in: Markus Groß/ Karl -Heinz Ohlig ( Hg) , Die Entstehung einer Weltreligion IV, Berlin, 2017, P. 792-793

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.