The Wild Bunch

the wild bunch

 
کارگردان امريکایی Peckinpah اين فيلم را در سال ۱۹۶۹ تهيه کرد. در آغاز نشان داده می ‌شود که چگونه یک بانک ۱۹۱۴ در  شهری در جنوب امريکا توسط گروهی از مردان ماجراجو  مورد حمله قرار می‌گيرد. برنامه بانک زدن گروه موفق آمیز نبود. در گیری که در جلوی بانک صورت می گیرد عده ای از شهروندان و هم چنین نفراتی از گروه کشته می شوند.
گروه به مکزیک فرار می کند. یکی از اعضای گروه مکزیکی است و برای انقلاب مکزیک فعالیت می کند. این عضو مکزیکی بدست سربازان ژنرال Mapach دستگير و شکنجه می شود. گروه برای آزادی رفيق خود به مقر ژنرال رهسپار می ‌شود. ژنرال تقاضای آزادی فرد  مکزیکی را رد می کند. دیدن صحنه ‌های دلخراش شکنجه عضو مکزیکی برای گروه قابل تحمل نبود و به همین علت برای منحرف کردن افکار خود با تعدای از زنان دهکده به راز و نياز می ‌پردازند. اما عشق ‌بازی با زنان نتوانست توجه  افکار گروه را از شکنجه دوست خود منحرف کند و با يک جمله کوتاه رهبر دسته ، Pike ، که به دوستانش  می گويد ” Lets Go “ فيلم به صحنه آخر خود نزديک می‌شود. Pike هيچ ‌گونه توضیحی برای گفته خود نداد و هيچ ‌يک از اعضای دسته نيز  سوالی از سرکرده خود نکرد. اصولا گفتگو مابين افراد دسته کم صورت می ‌گرفت. اما پس از اينکه Pike گفت برويم ، همگی به درستی می ‌دانستند که به کجا بايد بروند و چه کاری را بايد انجام بدهند: برويم و  دوست مکزيکی را از دست ژنرال آزاد کنيم. گروه تفنگ به دست در باريکه ‌راهی خاکی و غبار آلود به حرکت درمی ‌آيد و خود را در موقعیتی قرار می ‌دهد که خطرناک ‌تر از آن را نمی‌ شود تصور کرد. نخست بنظر می ‌رسيد که ژنرال قصد آزادکردن دوست مکزيکی گروه را دارد. اما ناگهان ژنرال با چاقو ضربه‌ای به گردن دوست مکزيکی می زند و او را می کشد. اولين عضو از گروه که بقتل دوست مکزیکی واکنش نشان می ‌دهد Pike است که با چند گلوله ژنرال را از پای در می آورد و بعد سکوت و بهت ‌زدگی همه از تيراندازی Pike و مرگ ژنرال. لحظه ‌ای بعد کشتار شروع می ‌شود. در آخر فيلم جنازه‌های The Wild Bunch و تعداد زيادی از سربازان ژنرال پراکنده بر روی زمين ديده می ‌شوند. فيلم با کشتاری در  شهری در جنوب  امريکا شروع و با کشتار ديگری در مکزيک خاتمه می ‌يابد و بدين ترتيب، حرکت اتفاقات در يک دايره صورت می ‌گيرند و تکرار می‌ شوند. بيشتر فيلم ‌های وسترن مابين سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۶۰ تهيه شده اند، اما داستان ‌های وسترن در اواسط قرن ۱۹ بتحریر در آمده بودند که مورد توجه شهروندان متمدن شرق امريکا قرار گرفت. به زبان ديگر، داستان ‌های وسترن که در غرب و جنوب آمريکا منتشر شدند، نشان ‌دهنده گذار جامعه از شرائط قبل از مدرن به جامعه مدرن و مدنی بودند. داستان های وسترن روند متمدن ‌شدن امريکا را بخوبی نمايان می‌کند.
 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.